Официални правила

I. Общи разпоредби

1. Организатори:

(1) Промоционалната кампания “Knorr програма за лоялност” (по-нататък наричана “Кампанията”) се организира и провежда от „ЮНИЛИВЪР БЪЛГАРИЯ” ЕООД” със седалище и адрес на управление гр. София, ж.к. Младост 4, бизнес - парк София, сграда 4, ет. 5 и от фирма “Емаркетинг” ООД, със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. “Кораб планина” № 73, Идентификационен номер 200104773, наричани нататък в текста “Организатори”. Промоционалната кампания се организира от името и за сметка на „ЮНИЛИВЪР БЪЛГАРИЯ” ЕООД”.

(2) Участниците в промоционалната кампания са длъжни да спазват условията на този официален правилник на „Кампанията” (нататък в текста наричан „Официалният правилник”).

(3) Организаторите си запазват правото да модифицират или променят правилата, но не преди публичното оповестяване на промените на сайта https://ufspromo.com/

(4) Официалният правилник е достъпен безплатно за всеки заинтересован в периода на кампанията (26.05.2021 – 27.08.2021 г., включително) на сайта https://ufspromo.com/ .

2. Период на кампанията:

(1) Кампанията стартира на 26 май 2021 г. и продължава до 27 август 2021 г., включително.

(2) В случай, че Организаторите решат да се съкрати/удължи срока на “Кампанията“, това ще бъде оповестено публично на сайта https://ufspromo.com/

(3) След приключване на „Кампанията”, Организаторите не носят отговорност или каквито и да било по-нататъшни задължения, свързани с обстоятелства, които биха могли да подведат потребителите да вярват, че „Кампанията” все още продължава.

(4) „Кампанията“ се организира и се провежда на територията на Република България според правилата на този правилник, като наградата се доставя само на територията на Република България.

(5) Условие за получаване на награда в Кампанията е извършването на регистрация на интернет страницата https://ufspromo.com/, и закупуването на някои от следните продукти (при запазване на разходооправдателния документ):

II. Правила за участие:

3. Право и място на участие:

В „Кампанията“ имат право да участват само лица, които към момента на регистрация са действащи професионални готвачи и собственици на фирми/обекти.

В „Кампанията“имат право да участват само пълнолетни лица.

В “Kампанията” нямат право да участват служители на Организаторите , както и членове на техните семейства (по права и съребрена линия).

В “Kампанията” нямат право да участват търговци на едро, както и служители на Дистрибуторски фирми, както и членове на техните семейства (по права и съребрена линия).

„Кампанията“ се провежда на уеб сайта https://ufspromo.com. Участието в тази Kампания включва пълното познаване и приемане на условията на този Официален правилник.

4. Регламент за участие и събиране на точки

За да участва в „Кампанията“ всеки желаещ трябва да изпълни следните стъпки:

5. Точки:

Стойността на всеки закупен продукт се уравнява на точки за лоялност по следната формула –

6. Печеливши и Награди:

В страницата https://ufspromo.com/, е наличен каталог с награди, разделени в три категории:

Някои от предлаганите награди са в ограничени количества и са налични до изчерпване на бройките – след което, автоматично ще бъдат премахнати от сайта. Снимките на наградите са ориентировъчни и могат да варират в цветове, материи и нюанси. Регистрираният потребител може във всеки един момент в срока на Кампанията да замени натрупаните точки за награда по негов избор от предоставения списък.

Преди предоставянето на лични данни на всеки потребител е необходимо той да предостави изричното си съгласие данните му да бъдат обработени за целите на Кампанията.

Организаторите на Кампанията не носят отговорност спрямо печеливш участник, предоставил невалиден телефон за контакт или некореспондиращ, непълен или неточен адрес за доставка на наградата, както и при установяване несъответствия между предоставените при регистрацията данни и тези в документа за самоличност, предоставен от потенциалния печеливш.

Организаторите запазват правото си да се започне процедура на разследване и да се дисквалифицира печеливш участник, ако се установи злоупотреба.

7. Получаване на наградите:

Доставката на наградите ще се извърши за сметка на Организаторите. Изпращането на наградите ще се извърши до 4 седмици, считано от момента на заявяването им, след валидирането на заявката и получаването на необходимите съгласия и данни от участниците и установяване от Организаторите дали те отговарят на условията на Кампанията. Копие от оригиналните фактури трябва да бъдат предоставени при получаването на наградите от всички клиенти на Метро и под-дистрибутори участващи в кампанията.

В случай, че участник не отговаря на обявените условия на Кампанията, той няма да има право да получи наградата и няма да получи компенсация от страна на Организаторите.

8. Условия за валидност

Клиенти, които са купували продукти на фокус Кнор, но не са се регистрирали на https://ufspromo.com/, нямат право на участие в Кампанията. Акумулирането на точки за лоялност започва от момента на регистрация (ПРИМЕР: ако клиентът се регистрира на 1.06.2021 г., неговите точки започват да се броят от този момент).

Лицата, които не удовлетворяват изискванията, нямат правото да участват в тази Кампания и да получат наградата и тяхната регистрация ще бъде обявена за невалидна.

III. Разни

9.Отговорност:

Организаторите на Кампанията и компаниите, включени в организацията, не са отговорни и няма да бъдат страна при случаите, свързани с присъжданията на собственост. Никакви спорове относно собствеността на наградите няма да влияят върху принципа, че Организаторите на Кампанията ще присъдят наградите на лица, които официално спазват условията на този Официален правилник.

Организаторите на Кампанията ще присъдят наградите на участници, които са взели участие в Кампанията съгласно разпоредбите на този Официален правилник.

Наградите не могат да бъдат заменяни или да бъде изплатена тяхната парична стойност.

Организаторите на Промоционалната кампания не носят отговорност, произтичаща от връчването на наградата, включително относно плащане на каквито и да било щети или други претенции от каквото и да било естество, свързани с някоя от наградите. Участникът поема цялата отговорност за приемането на наградата, като Организаторите не носят никаква отговорност за каквито и да било евентуални последствия, произтичащи от приемане на награда или във връзка с нея.

Организаторите не носят отговорност за забавяне в доставката на награда, причинени от забавяне на доставчици на куриерски услуги.

Ако Организаторите забележат, че участниците не са осъществили и/или не спазват условията, посочени в този Официален правилник, Организаторите си запазват правото да преустановят/анулират по всяко време правата и ползите, произтичащи за участниците, без компенсация или заплащане, дължимо от Организаторите на участниците. В случай, че Организаторите определят такива ситуации след като наградата е била присъдена на участниците, те трябва да върнат наградата, както и разходите във връзка с това, направени от Организаторите.

Организаторите имат основание за тези действия, тъй като в настоящите правила, изискванията за участие в кампанията са изрично упоменати и обяснени.

Организаторите не носят отговорност, за евентуални оплаквания от потребители, които не са успели да се регистрират в кампанията поради причини свързани с неизправност на сайта (например внезапни прекъсвания на интернет услугата и/или хостинг сървъра на сайта, дължащи се на мрежово натоварване по време на интензивен трафик) или на лично неразбиране за начина и изискванията за участие в кампанията, описани подробно в настоящия официален правилник.

Организаторите имат правото да предприемат необходимите мерки, в случаите на умишлена измама, злоупотреба и други опити, които биха могли да повлияят на имиджа и разходите за тази Кампания. Ако бъдат идентифицирани хора, които са повлияли или улеснили спечелването на наградата, Организаторите имат правото да търсят съдебно преследване на такива лица. Организаторите не отговарят за качеството на наградата, настъпили вреди вследствие на неправилна употреба.

Организаторите не носят отговорност, ако някой участва в Кампанията след края на обявения промоционалния период.

Евентуални оплаквания, свързани с организирането и провеждането на Кампанията следва да бъдат изпращани по време на периода на Кампанията на адреса на Организаторите. След края на промо кампанията, в съответствие с този регламент, Организаторите няма да разглеждат оплаквания по отношение на участието в Кампанията, валидиране на победителите и присъждането на наградата.

11. Защита на личните данни:

Организаторите обработват лични данни съгласно Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. (Общ регламент относно защитата на данните).

(1) С участието си в тази Кампания, Участниците потвърждават, че са запознати с Официалния правилник и изразяват съгласието си с неговите разпоредби.

(2) С участието си в тази Кампания и отбелязването на своето съгласие на сайта на Kампанията Участниците дават съгласието си за включването им в базата данни на Организаторите, която се създава за периода на Кампанията, с цел да се осигури ефективното провеждане на тази Кампания.

(3) Целта на създаването на тази база данни е организирането на Кампанията, обявяването на победителите и връчването на наградите. Личните данни ще бъдат архивирани за статистически и отчетни цели във връзка с тази промоция и няма да бъдат използвани за други цели след приключването на промоционалната Кампания, ако участниците на са дали изричното си съгласие да бъдат информирани за бъдещи промоции на бранд Unilever Food Solution на “Юниливър България” EOOД.

(4) Организаторите се задължават да не използват личните данни на Участниците за цели, различни от представените тук, както и да не разкриват личните данни на Участниците пред трети лица.

(5) Правата на Участниците в тази кампания са гарантирани от Общия регламент относно защитата на данните по отношение на лицата, чиито лични данни се обработват, и свободното движение на такива данни, и по-специално по отношение на следното:

- правото на достъп до данните;

- правото за намеса в данните;

- правото на възражение.

Всеки Участник може да упражни тези свои права, като изпрати писмена молба до Организаторите.

Всеки Участник има право да изпрати до посочения тук адрес на Юниливър България писмена молба за изключване от базата данни на последния; Организаторът се задължава да прекрати обработката на личните данни на молителя, но участието му в Промоцията се прекратява, тъй като предоставянето на лични данни е условие за участие в кампанията.

Всеки участник има право по всяко време да поиска от Организаторите да коригира или заличи негови/нейните лични данни, както и да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг. Всеки участник има право да поиска данните му да бъдат заличени от базата данни на Организаторите. За тези цели участникът подава писмено искане на адрес: гр. София, ул. “Кораб планина” № 73 или на електронната поща.

12. Спорове

В случай на евентуални спорове между Организаторите и участниците в Кампанията, те ще се разрешават по взаимно споразумение. Ако това се окаже невъзможно, споровете ще се разрешават от компетентния съд, съобразно приложимото българско законодателство.

13. Прекратяване преди срока на „Кампанията“

Кампанията може да бъде прекратена по-рано само при появата на събитие, представляващо непреодолима сила, съгласно действащото законодателство, в резултат на което Организаторите, по независещи от тях причини, не могат да продължат настоящата Kампания, или по едностранно решение на Организаторите.

Организаторите няма да носят никаква отговорност за понесени загуби или пропуснати от участниците ползи, в резултат от такова прекратяване;

Организаторите ще уведомят участниците в играта за прекратяването на кампанията, както и за причините за това прекратяване на https://ufspromo.com/

Включването на участниците в промоцията означава, че те са приели условията и правилата за провеждане на кампанията и се считат обвързани с тях.

Организаторите си запазват правото на промяна на правилата.